UAB „GEOKADA“ PRIVATUMO POLITIKA


1. UAB „Geokada“ (toliau – Bendrovė), kodas 300019637, adresas Laisvės pr. 71B-62, Vilniaus m., vertina Jūsų pasitikėjimą, todėl atsakingai rūpinamės mums patikėtų Jūsų asmens duomenų apsauga bei privatumu, laikydamiesi numatytų teisinių reikalavimų bei aukščiausių saugumo standartų.

2. Šia UAB „Geokada“ privatumo politika (toliau – Privatumo Politika) siekiame informuoti Jus apie Bendrovės užtikrinamą Jūsų privatumo apsaugą bei padėti jums suprasti, kaip ir kokie jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Bendrovėje bei kokias su tuo susijusias teises ir atsakomybes jūs turite. 

3. Privatumo politika yra skirta mūsų klientams bei į Bendrovę besikreipiantiems asmenims.

4. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, įsipareigojame laikytis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – Įstatymas), 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų asmens duomenų apsaugos srityje taikomų teisės aktų nuostatų.


KOKIAIS PAGRINDAIS IR TIKSLAIS MES TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

5. Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:
5.1. sutartims su Jumis sudaryti ir vykdyti;
5.2. Jūsų gaunamų užklausų apdorojimui ir valdymui;
5.3. kitais tikslais, kuriais turime teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jus duodate savo sutikimą ar kuomet asmens duomenis yra reikalinga tvarkyti dėl Bendrovės teisėto intereso arba kai asmens duomenų tvarkymo pareigą Bendrovei numato kiti teisės aktai.

6. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas:
6.1. Sutarties su Jumis sudarymas ir/ar vykdymas;
6.2. mūsų teisinė pareiga nagrinėti ir atsakyti į vartotojų užklausas vykdymas, o taip pat mūsų teisėtas interesas vertinti savo klientų atsiliepimus, tikslu gerinti mūsų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę.


KOKIUS DUOMENIS APIE JUS RENKAME?

7. Jūsų asmens duomenų tvarkymo apimtis priklauso nuo asmens duomenų tvarkymo tikslo.

8. Bendrovė sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais tvarko šiuos asmens duomenis:
8.1. Klientų (fizinių asmenų) – vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, mobilaus telefono numeris, parašas, žemės sklypo kadastrinis/unikalus numeris ir kiti identifikaciniai duomenys, apmokėjimo duomenys (kai apmokėjimas vykdomas pavedimu) bei kiti duomenys, kuriuos pateikia klientas ir kurie būtini paslaugoms teikti;
8.2. Klientų (juridinių asmenų) atstovų duomenys: vardas, pavardė, pareigos, parašas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, žemės sklypo kadastrinis/unikalus numeris ir kiti identifikaciniai duomenys, atstovavimo pagrindas, kiti klientų atstovų duomenys, jei būtina.

9. Bendrovė gaunamų užklausų ir atsiliepimų valdymo tikslais tvarko šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas, parašas ir kiti duomenys, kuriuos palieka besikreipiantys į Bendrovę asmenys.

10. Kiti duomenys, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu, yra apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai yra prašoma Jūsų sutikimo.


KAIP MES TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

11. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis įsipareigojame vadovautis šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:
11.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir aukščiau nurodytais tikslais; 11.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
11.3. Asmens duomenys tvarkomi tik dėl teisėto intereso, šioje Politikoje ir teisės aktuose nustatyta tvarka;
11.4. Asmens duomenys gali būti nuolat atnaujinami;
11.5. Asmens duomenis tvarko tik tie Bendrovės darbuotojai, kuriems tokia teisė yra suteikta;
11.6. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali;
11.7. Tvarkydami ir saugodami asmens duomenis įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

12. Mūsų tiekėjai yra kruopščiai atrenkami, mes iš jų reikalaujame naudoti tinkamas priemones, galinčias apsaugoti Jūsų konfidencialumą ir užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą.


KAIP ILGAI SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

13. Mes saugome asmens duomenis tiek laiko, kiek reikia šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti, atsižvelgiant į su Jumis sudaromų sutarčių pobūdį ir duomenų tvarkymo tikslus, išskyrus atvejus, kai ilgesnis asmens duomenų ir susijusių dokumentų saugojimo terminas yra nustatytas arba leidžiamas pagal taikomus norminius teisės aktus ir yra reikalingas (pvz., privalomi buhalterinių ar kitų dokumentų saugojimo terminai, ieškinio senaties terminas ir kt.).

14. Asmens duomenys, tvarkomi sutartims sudaryti ir vykdyti, saugomi 10 (dešimt) metų nuo sutartinių santykių pasibaigimo dienos. 15. Besikreipiančių į mus asmenų asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau nei 4 (keturi) metai nuo gaunamos užklausos išsprendimo.

16. Asmens duomenys, tvarkomi kitais tikslais, saugomi iki asmens sutikimo tvarkyti asmens duomenis atšaukimo dienos ar kol duomenis yra reikalinga tvarkyti dėl Bendrovės teisėto intereso arba kai asmens duomenų tvarkymo pareigą Bendrovei numato kiti teisės aktai.

17. Ilgesnis negu šioje Privatumo politikoje nurodytas asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik tuomet, kai:
17.1. būtina, kad Bendrovė galėtų apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
17.2. esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
17.3. asmens duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
17.4. esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.


KAM GALIME PERDUOTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

18. Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti Jūsų duomenis galime perduoti ar suteikti prieigą prie Jūsų duomenų šiems duomenų gavėjams:
18.1. kitiems duomenų valdytojams, kuriems asmens duomenys teikiami dėl sutarties su Jumis įvykdymo ar teisės aktuose numatytų įpareigojimų įgyvendinimo (pvz., pašto, siuntų, kitoms bendrovėms); 
18.2. duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis mūsų vardu, interesais ir užsakymu (pvz., asmenims vykdantiems klientų aptarnavimą, teikiantiems IT paslaugas, auditoriams, konsultantams, buhalterines paslaugas teikiančioms įmonėms, kitoms įmonėms ir pan.);
18.3. Valstybės ir savivaldybės institucijoms, įstaigoms, organizacijoms tikslu suteikti klientui paslaugas pagal sutartį arba/ir vykdyti kliento pavedimą;
18.4. kitiems tretiesiems asmenims, gavus Jūsų sutikimą kiekvienu konkrečiu tokio duomenų teikimo atveju;
18.5. kitais atvejais, kai tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo nutartį.

19. Subjektams, turintiems teisę gauti informaciją pagal teisės aktų reikalavimus (pvz., teismai, valstybės ir savivaldybių institucijos ir pan.) Jūsų asmens duomenis teikiame tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančių teisės aktų reikalavimus. 


IŠ KOKIŲ ŠALTINIŲ MES RENKAME JŪSŲ DUOMENIS?

20. Paprastai Jūsų duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų – kai Jūs sudarote su mumis sutartį dėl paslaugų teikimo, pateikiate užklausą bet kuriuo iš Jūsų pasirinktu būdu: parašydami mums elektroninį laišką, pateikdami mums rašytinę užklausą, skambindami mums ir kt.

21. Jeigu siekiant sudaryti ar įvykdyti sutartį, kokybiškai ir objektyviai išnagrinėti Jūsų užklausą mums reikia surinkti papildomą informaciją ar atlikti reikšmingų aplinkybių tyrimą, mes galime duomenis rinkti ir iš kitų šaltinių. Šie šaltiniai gali būti mūsų partneriai, viešieji šaltiniai arba vieša informacija iš trečiųjų šalių. Mes galime sujungti duomenis iš vieno šaltinio su kito šaltinio duomenimis. Tai daroma tik tam, kad būtų užtikrintas duomenų tikslumas.


JŪSŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

22. Jus turite šias su asmens duomenimis susijusias teises:
22.1. Teisę gauti informaciją apie tai, kas tvarko jo asmens duomenis, kam jie yra perduodami, tikslus, kuriais jie tvarkomi, jų saugojimo terminą;
22.2. Teisę reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis;
22.3. Teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;
22.4. Teisę perkelti asmens duomenis (prašyti gauti savo asmens duomenis įprastu, kompiuterio skaitomu ir sąveikiu formatu ir/ar perduoti kitam Duomenų valdytojui);
22.5. reikalauti ištrinti asmens duomenis, jei tvarkomi pertekliniai asmens duomenys ar yra kitas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytas pagrindas;
22.6. reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, jei yra Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytas pagrindas;
22.7. atšaukti sutikimą, kuris duotas Bendrovei;
22.8. kitas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir teisės aktuose numatytas teises.
22.9. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;

23. Savo teises galite įgyvendinti kreipdamasis į mus ir pateikdami atitinkamą rašytinį prašymą, nurodydami kokia teise norite pasinaudoti bei pateikdami tokiam prašymui įgyvendinti reikalingą informaciją. Toks prašymas gali būti pateikiamas Bendrovės buveinėje, paštu ar per kurjerių tarnybą arba pateiktas el. paštu: vilnius@geokada.lt

24. Pateikdami prašymą, Jūs privalote patvirtinti savo tapatybę:
24.1. Pateikdami prašymą Bendrovėje registruojančiam prašymą darbuotojui turite pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
24.2. Pateikdami prašymą paštu, kartu su prašymu turite pateikti galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro, ar šio dokumento kopiją, patvirtintą kita teisės aktų nustatyta tvarka;
24.3. Pateikdami prašymą elektroninių ryšių priemonėmis, turi pasirašyti elektroniniu parašu ar kitaip patvirtinti savo tapatybę teisės aktų nustatyta tvarka.

25. Jus savo teises gali įgyvendinti pats ar per atstovą. Jei Jūsų vardu į Bendrovę kreipiasi atstovas, jis prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, duomenis ryšiui palaikyti, taip pat atstovaujamojo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, informaciją apie tai kokių Privatumo politikos 22 punkte nurodytų duomenų subjektų teisių ir kokia apimtimi pageidauja įgyvendinti, ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją, patvirtintą notaro, ar šio dokumento kopiją, patvirtinta kita teisės aktų nustatytą tvarka.

26. Bendrovė prašymo, kuris pateiktas nesilaikant Privatumo politikos 23-25 punktuose numatytų reikalavimų, nenagrinėja. Apie atsisakymo nagrinėti prašymą motyvus Bendrovė Jus informuos.

27. Tvarkos reikalavimus atitinkantį prašymą Bendrovė išnagrinėja ir įgyvendina Jūsų, kaip duomenų subjektų, teises, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai reikia užtikrinti:
27.1. Viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatytą ar baudžiamąjį persekiojimą;
27.2. Svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
Tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
27.4. Duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą;
27.5. nustatomos kitos Reglamente, Įstatyme ir kituose teisės aktuose nurodytos aplinkybės, kurioms esant duomenų subjektų teisės negali būti įgyvendinamos.

28. Jus neturite teisės į duomenų perkeliamumą tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.

29. Jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma, jog Jūsų teisės yra apribotos Reglamento 23 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais, Jus apie tai atskirai informuojamas.

30. Informacija pagal Jūsų prašymą dėl teisių įgyvendinimo pateikiama valstybine kalba.

31. Bendrovė gavusi Asmens prašymą ji išnagrinėja per 30 kalendorinių dienų. Nurodytas terminas gali būti pratęstas dar 60 kalendorinių dienų iš anksto pranešant, jei prašymas susijęs su didele asmens duomenų apimtimi arba dėl savo įgyvendinimo sudėtingumo ar kitų objektyvių priežasčių, sąlygoja ilgesnio termino būtinumą.

32. Visi veiksmai pagal Jūsų prašymus įgyvendinti duomenų subjekto teises atliekami ir informacija teikiama nemokamai. Tačiau gavus akivaizdžiai nepagrįstą ar piktnaudžiaujant savo teise pateiktą prašymą, ar kitais Reglamento 12 straipsnio 5 dalyje numatytais atvejais, Bendrovė turi teisę reikalauti atlyginimo už prašymo įgyvendinimą.

33. Dėl neteisėto asmens duomenų tvarkymo Jus galite kreiptis su skundu į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.


KOKIAIS BŪDAIS GALITE SU MUMIS SUSIEKTI?

34 Visais duomenų tvarkymo klausimais su mumis susisiekti galite elektroniniu paštu: vilnius@geokada.lt


PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

34. Mes galime periodiškai atnaujinti šią Privatumo politiką. Įsipareigojame pranešti Jums apie asmens duomenų tvarkymo principų pasikeitimus mūsų tinklapyje ar kitu pasirinktu būdu prieš įsigaliojant tokiems pasikeitimams.

Loading...
image01